Gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị:
+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương
của thương nhân nước ngoài (phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ
quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa
lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam);

+ Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình
hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần
nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng
minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài
chính gần nhất;

+ Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Lưu ý: Đối với các tài liệu, thành phần hồ sơ là tiếng nước ngoài: Đề
nghị thương nhân dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của
pháp luật Việt Nam, phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan
lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự
theo quy định của pháp luật Việt Nam.

0938.132.982